ปัจจุบันภาวะมลพิษทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยส่วนรวม ถ้าทั้งภาครัฐและเอกชน
ไม่ดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง สภาวะมลพิษจะ
ทำให้การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น และจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต
ของประชากรโลกเป็นอย่างมาก
    บริษัท ภูมิวิศว์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงภูมิใจที่
ได้ประกอบธุรกิจในระบบบำบัดมลพิษต่าง ๆ ซึ่ง
จะเป็นการช่วยเหลือปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอันเกิดจากมลพิษต่าง ๆ ด้วยขีดความ
สามารถทางเทคโนโลยี และการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของพนักงานผู้มีความชำนาญงาน
มาหลายปี
 
คลิกขยายรูป
 
INTRODUCTION
 
     Through an increase of pulltion our environment has changed a lot in
the last year.If no sincere effort it done by government and private,this
will have a strong effect on the quality of everybody's life.
     Phoomwis Engineering Co,.Ltd.Has made a great effort to product our
environment.We are glad to be able to present an "all pollution system"
creat by our high-tectnology expert.
                                                                   
 
Phoomwis Engineering Co.,Ltd. © Copyright 2009.Allright Reserved.